Sverigefinnarna och finska språket

 
Situationen för den sverigefinska minoriteten har förändrats betydligt under de senaste tio åren. Minoritetens rättsliga status har stärkts och insatser för att främja bevarande av finska språket och skydda minoriteten har initierats. En del resultat av insatserna kan utläsas.
 
Ett viktigt mål för den svenska minoritetspolitiken är att de nationella minoritetsspråken ska förbli levande språk i Sverige. En rad olika faktorer på samhälls-, grupp- och individnivå påverkar förutsättningarna för finska språkets bevarande och utveckling. Även förutsättningarna för den sverigefinska minoritetens delaktighet och möjligheter att påverka sin situation har förändrats.
 
Det är angeläget att analysera situationen inför det fortsatta arbetet och de strategiska välval som nu görs inom de sverigefinska organisationerna och inom Svenska kyrkan. På uppdrag av Sverigefinländarnas delegation görs därför denna fördjupade analys i samarbete med Forum för nationella minoriteter (NAMIS) vid Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet. Analysen berör bland annat gjorda statliga uppföljningar, Europarådets kritik och andra gjorda erfarenheter.
 
En rad förändringar och trender som påverkar minoritetsarbetet och bevarandet av minoritetsspråk har också identifierats. Förhoppningen är att analysen ska bidra till den fortsatta diskussionen bland organisationer som verkar bland sverigefinnar.
 
Rapporten utgör också ett led i kyrkokansliets arbete med fördjupad analys om situationen för språkliga minoriteter och de långsiktiga behoven hos den sverigefinska minoriteten. Syftet är att ge stift och församlingar en bättre omvärldsanalys och belysa frågor som berör det flerspråkiga arbetet inom Svenska kyrkan. Förbättrad omvärldsanalys är en av de frågor som stiften önskar att nationell nivå ska bistå med.
 
Uppdraget har genomförts av Kaisa Syrjänen Schaal, enhetschef, enheten för flerspråkighet, kyrkokansliet, Svenska kyrkan, ledamot i presidiet för Sverigefinländarnas delegation och Leena Huss, professor i finska vid Uppsala universitet, Hugo Valentin-Centrum, vice ordförande i Sverigefinländarnas delegation. Läs rapporten här.


Kommentit