Uppsalan suomenkieliset: Tuo äänesi kuuluviin nyt! Vastaa ja vaikuta!

Tarvekartoitus 2014 

Uppsalan kunta on kuulunut suomen kielen hallintoalueeseen 1. tammikuuta 2010 lähtien. Tuolloin astui voimaan laki (2009: 724) kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä, ja se määrittää ruotsinsuomalaiset kansalliseksi vähemmistöksi. Lain mukaan kunta on velvollinen tarjoamaan muun muassa lasten- ja vanhustenhuoltoa kokonaan tai osittain suomeksi. Samoin suomenkielisten tulee saada palvelua suomeksi asioidessaan kunnan kanssa. Ruotsinsuomalaista kulttuuria ja kieltä tulee tehdä näkyväksi myös muulla tavoin, ja lasten kulttuurisen identiteetin ja oman kielen kehitystä tulee tukea erityisesti. Siksi kunnan on tärkeää tietää juuri sinun mielipiteesi näistä asioista.
Kunta selvittää parhaillaan ruotsinsuomalaisen vähemmistön tarpeita ja toiveita voidakseen kehittää ja rakentaa erilaisia palveluja. Kyselyyn vastaaminen on luonnollisesti vapaaehtoista. Vastauksesi on arvokas tulevan työn kannalta. Yksi lomake kotitaloutta kohti riittää.
Levitä mielellään tietoa tästä kyselystä sukulaisille, ystäville, naapureille, työtovereille ja kaikille Uppsalan kunnassa asuville, joilla on ruotsinsuomalainen tausta.
Kyselylomakkeen löydät tästä. Täytä kysely viimeistään 10. marraskuuta 2014.
Voit ottaa yhteyttä myös kunnan suomenkieliseen koordinoijaan Nina Klinge-Nygårdiin ja esittää hänelle kysymyksiä tai mielipiteitä. Hänen kanssaan voit puhua yhtä hyvin suomea kuin ruotsia. Puhelin: 727 18 32,
sähköposti: nina.klinge-nygard@uppsala.se.

Behovskartläggning 2014 - på svenska

Uppsala kommun är sedan den 1 januari 2010 förvaltningsområde för finska språket. Samtidigt började lagen (2009: 724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk gälla och enligt den är sverigefinnarna en nationell minoritet. Enligt lagen är kommunen skyldig att tillhandahålla bl.a. barn- och äldreomsorg helt eller delvis på finska, likaså ska finsktalande kunna få service på finska i olika ärenden hos kommunen. Den sverigefinska kulturen och det finska språket ska även annars lyftas fram och barns utveckling av en kulturell identitet och det egna språket ska främjas särskilt. Därför är det viktigt att kommunen får veta hur just du ser på detta.
Kommunen gör nu en kartläggning av de behov och önskemål som den sverigefinska minoriteten har, för att kunna utveckla och bygga ut tjänster och service. Det är givetvis frivilligt att besvara enkäten. Ditt svar är mycket värdefullt för det fortsatta arbetet. Fyll i en enkät per hushåll.
Sprid gärna information om denna enkät till dina släktingar, vänner, grannar, arbetskamrater, till alla boende i Uppsala kommun med sverigefinsk bakgrund.
Här hittar du enkäten. Fyll i enkäten senast den 10 november 2014.
Du kan också ta kontakt med kommunens finsktalande samordnare Nina Klinge-Nygård för att framföra dina frågor eller synpunkter. Det går lika bra att kontakta henne på finska som på svenska. Telefon: 727 18 32,
e-post: nina.klinge-nygard@uppsala.se.

Kommentit