Uppsala kommuns minoritetspolicyDnr: KSN-2010-0380
KF 2011-05-02 § 103

Uppsala kommuns policy beträffande nationella minoriteter

Syfte
Denna policy anger Uppsala kommuns förhållningssätt beträffande nationella minoriteter och lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och ska tillämpas av alla nämnder, styrelser och helägda bolag från och med maj 2011.

Definitioner
Med Uppsala kommun menas i denna policy kommunens samtliga nämnder, styrelser och helägda bolag. Sveriges nationella minoriteter är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar och de erkända minoritetsspråken är samiska, finska, meänkieli, romani chib respektive jiddisch. Det krävs historiska eller långvariga band med Sverige för att kunna räknas som nationell minoritet. Endast minoritetsgrupper som har funnits i Sverige före sekelskiftet 1900 uppfyller kravet på historiska eller långvariga band.

Kommunens förhållningssätt
Uppsala kommun ska i all sin verksamhet och samverkan med andra aktörer arbeta för att alla oberoende av nationell eller kulturell tillhörighet bemöts med respekt och ges stöd och skydd för att kunna bevara och utveckla sitt minoritetsspråk och sin kultur.
Uppsala kommun ansluter sig till uppfattningen att de nationella minoriteternas historiska och långvariga band med Sverige innebär att minoriteternas språk och kultur är en del av det svenska kulturarvet och att detta arv ska bevaras och utvecklas. Kommunens skydd och stöd till utveckling av de nationella minoriteternas språk och kultur har en positiv bäring på det allmänna kulturlivet och konstnärliga uttryck i vår kommun.

Information är en del av arbetet med att främja nationella minoriteters möjligheter att bevara och utveckla sina minoritetsspråk och sin kultur.

- Uppsala kommun ska informera de nationella minoriteterna om
sina rättigheter enligt lagen.
- Uppsala kommun ska främja dessa minoriteters särskilda rätt till
att kunna behålla och utveckla sitt eget minoritetsspråk och sin
egen minoritetskultur.
- Uppsala kommun ska tydligt beakta detta arbete inom
verksamhetsområdena utbildning, kulturverksamhet samt vård och
omsorg. Samråd ska möjliggöras med företrädare för i kommunen
boende nationella minoriteter.
- Barns möjlighet till utveckling av kulturell identitet och
användning av det egna minoritetsspråket ska särskilt främjas.
Läs mer

Kommentit