Slumpen avgör vem som får läsa modersmål


Trots att undervisning i modersmål verkar förbättra studieresultaten så får inte alla elever läsa det. Kvalitet och undervisningstid varierar också stort över landet.
– Flerspråkiga elever får inte en likvärdig undervisning, säger professor Jarmo Lainio vid Stockholms universitet. Artikeln är från 2013 men fortfarande alltför aktuell.

”För modersmålsundervisning har stora förtjänster. Framför allt finns det ett sam­band mellan att läsa modersmål och goda studieresultat. Elever som läser modersmål men inte svenska som andraspråk hade ett högre meritvärde än både elever med svensk och utländsk bakgrund, visar Skolverkets rapport Med annat modersmål. Särskilt andragenerationseleverna verkar vinna på att läsa modersmål. Sambandet finns oavsett kön och familjebakgrund.

En dansk-svensk undersökning tyder på samma sak: danska elever förbättrar sin danska läsförståelse genom att läsa modersmål, och svenska modersmålselever är bättre både i matematik och svenska. Studien visar också att svenska skolor där många elever deltar i modersmålsundervisningen generellt har bättre resultat
i matematik.

Antalet år eleven läser modersmål verkar också spela roll – ju längre tid man läser ämnet, desto högre meritvärde. En annan faktor är motivationen. Till skillnad från svenska som andraspråk är modersmål oftast ett positivt val för elever och föräldrar. Eleverna väljer aktivt att läsa modersmål för att de kan något och vill
utveckla denna kunskap. Det stärker deras lärande, identitet och självkänsla.”

Lue lisää, läs mer här

Kommentit