Brev från Länsstyrelsen i Uppsala län till nationella minoriteter m fl!


Hej!

Jag heter Janni Bohman och jag arbetar på Länsstyrelsen i Uppsala län med uppdrag inom bland annat nationella minoriteter och mänskliga rättigheter.

Den 1 januari 2019 trädde ett antal ändringar i Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Länsstyrelserna har fått möjlighet att ansöka om medel från Länsstyrelsen i Stockholms län för att anordna regionala konferenser på temat, förutsatt att:
- alla kommuner i länet bjuds in;
- företrädare för de nationella minoriteterna bjuds in;
- innehållet berör lagstiftningen (både grundskydd och förstärkt skydd) och de förändringar som har trätt i kraft från och med i år.

Syftet med denna enkät är att inventera behovet av en konferens i Uppsala län, i enlighet med premisserna ovan.

Det är frivilligt att svara på enkäten och att uppge namn/kontaktuppgifter. Om du inte fyller i din e-postadress eller lämnar kontaktuppgifter (se fråga 8) inkommer svaret anonymt.

Vi vore tacksamma om du kunde ta dig tid att svara på vår enkät. Likaså om du skulle kunna sprida enkäten till andra berörda aktörer och rättighetsinnehavare.

Enkäten finner du här:

Tveka inte att höra av dig till mig om du har några frågor eller funderingar gällande enkäten eller utskicket.

Med vänlig hälsning,

Janni Bohman
Regional samordnare för mänskliga rättigheter
Länsstyrelsen Uppsala län

Telefon: 010-223 33 48

Postadress: 751 86 Uppsala
Besöksadress: Bäverns gränd 17

Webb:
www.lansstyrelsen.se/uppsala
Facebook:
www.facebook.com/Lansstyrelsen.Uppsala.lan
Twitter: www.twitter.com/uppsalalst

Kommentit