Rusukin kevätkokous pidetty 30.3. Fyrisgårdenilla!

Rusukin kevätkokous pidettiin 30.3. tavalliseen tapaan Fyrisgårdening tiloissa Uppsalan keskustassa. Väkeä oli kokoukseen tullut ilahduttavan paljon hyvin kauniista kevätsäästä huolimatta. Kuvien alta löytyy Rusukin toimintakertomus vuodelta 2018 sekä hiukan tilastoa Rusukin jäsenistä.
Beate esitteli Rusukin jäsenistä tekemäänsä tilastoa. Ikäjakauma on meillä huomattavan tasainen verrattuna moneen muuhun vastaavaan yhdistykseen. Beaten luvut löytyvät toimintakertomuksen alta.Maria Probst, Onnelan toiminnanjohtaja, ja Tuija Löfgren esittelivät hoitokoti Onnelan toimintaa ja nykytilannetta. 

Kahvi ja pulla maistuivat kokousväelle.

Lopuksi Jouni Sinisalo viihdytti meitä kauniin nostalgisella hanurinsoitolla.

Uppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistys (RUSUKKI)
Sverigefinnarnas språk- och kulturförening i Uppsala

Verksamhetsberättelse 2018

Under året 2018 har Sverigefinnarnas språk- och kulturförening (Rusukki) fortsatt att arbeta för finska språket och kulturen inom Uppsala kommun. En viktig del av föreningens uppgifter har varit att aktivt delta i de samrådsmöten som kommunen har ordnat för representanter för de finsktalande i kommunen och som minoritets- och minoritetsspråkslagen förutsätter.

Utöver samrådsmöten, styrelsemöten samt vår- och höstmöten har föreningen också anordnat en mängd aktiviteter som beskrivs närmare nedan. En stor del av verksamheten har ägt rum på Fyrisgården (se www.fyrisgarden.se).

Styrelsen 2018
Ordförande: Beate Hyttinen Lindgren
Vice ordförande: Leena Huss
Sekreterare: Tuuli Uljas
Kassör: Marita Goodrich
Övriga ordinarie ledamöter: Sirkka-Liisa Ekman, Pirjo Piispanen, Anna Pilvinen och Hanna Tynkkynen.

Antalet medlemmar i föreningen december 2018: 200.

Möten inom föreningen
·       Styrelsemöten: 10/1, 27/2, 7/3, 9/4, 23/5, 12/9, 16/10, 20/11.
·       Vårmöte: 21/4
       Höstmöte: 24/11

Samrådsmöten med kommunen som styrelsemedlemmar deltagit i:
·       22/1 (Aktivitets- och åtgärdsplan 2018)
·       12/3 (Utbildning)
·       16/4 (Äldrefrågor)
·       28/5 (Statistik)
·       19/9 (Utbildning)
·       22/10 (Kultur)
·       20/11 Utökat samråd (se nedan); samma kväll även samråd (Äldrefrågor)
·       10/12 (Åtgärds- och aktivitetsplan inför 2019).

Utökat samråd med politiker den 20/11. Politiker från de flesta partierna deltog i mötet. Vi visade en film där vi samlat ett antal sverigefinnar från Uppsala som berättade om vad de önskade eller tyckte var viktigt när det gäller politiken gentemot sverigefinnarna och finskan i Uppsala kommun. Filmen blev mycket uppskattad av politikerna.

Onnela/Fortuna samt andra äldrefrågor
Under 2018 fortsatte Rusukki att följa utvecklingen på äldreboendet Onnela/Fortuna. Någon reklamkampanj för att locka fler äldre till Onnela lyckades vi inte åstadkomma eftersom kommunen inte anser sig kunna göra reklam för en privat firma som Attendo. En kartläggning av de äldre och äldrevården för finsktalande i Uppsala kommun påbörjades. Rusukki och den övriga samrådsgruppen fick träffa projektteamet och ge synpunkter på deras planer.

Avdelningen Huvikumpu, Hällby förskola, har 36 platser avsedda för finsktalande barn. Några platser varje månad har varit tomma och de har fått täckas av statsanslaget. Behovet av platser på andra sidan staden har diskuterats.

När det gäller modersmålsundervisningen började höstterminen för första gången klart tidigare än vad som varit fallet under de föregående åren. Undervisningstiden har inte ökat trots att vi ständigt lyft problemet med för lite undervisning i finska i grundskolan. Vi ser fram emot att Jarmo Lainios utredning ska leda till resultat så att något äntligen kan göras åt undervisningsproblemet i Uppsala.

Barn- och ungdomsverksamhet finansierad av kommunens förvaltningsområdespengar

*Småbarnsverksamheten Avoin esikoulu utgör en mötesplats för småbarn och deras föräldrar eller mor/farföräldrar och erbjuder en verksamhet som lockar barnen och de vuxna att tala, fika, sjunga och pyssla tillsammans på finska. Träffarna äger rum på Fyrisgården på fredagar kl. 10-13. Småbarnsverksamheten är ett bra tillfälle att informera föräldrar om minoritetsbarns rättigheter samt marknadsföra den finskspråkiga förskoleavdelningen Huvikumpu till nya sverigefinska familjer. Under 2018, Avoin esikoulus 6:e år, fortsatte verksamheten att vara populär bland både gamla och nya familjer. Barnen fick leka, måla och pyssla med sådant som hör till olika högtider eller årstider, exempelvis bakade man bullar och gräddade pepparkakor. Under 2018 fortsatte också den mycket glädjande trenden med mor- eller farföräldrar som deltog i träffarna med sina barnbarn och därigenom ville fortsätta att stärka överföringen av finska språket till nya generationer. Vid några tillfällen under 2018 var så många som fem mor- eller farmödrar på plats med sina barnbarn. Även föräldrar, mammor och pappor i den andra generationen deltog i verksamheten. Under 2018 hade Avoin esikoulu sammanlagt 29 träffar (15 gånger under januari-juni och 14 gånger under september-december). Som mest deltog 12 barn i träffarna (i medeltal 8-10 barn). Barnens åldrar varierade mellan bara några veckor och upp till 5 år.

*De finska sagostunderna på Uppsala stadsbibliotek fortsatte även under 2018. En finsk sagostund hölls i anknytning till Uppsalas kulturnatt och bibliotekets flerspråkiga program. Sammanlagt hölls 7 sagostunder under våren och hösten. Barnens antal varierade mellan 2 och 7 år. Sagostunderna kommer inte att fortsätta i 2019 på grund av för få deltagare, men kan återupptas senare om intresserade föräldrar hör av sig.

*Uppsala Suomi-koulu är en föreningsaktivitet för sverigefinska barn där de får ha roligt och samtidigt tala finska med jämnåriga vänner. Verksamheten har funnits sedan 2011 och sedan våren 2018 har Suomi-koulu tre grupper. Barngruppen Minnarit har verksamhet för skolbarn mellan 6 och 9 år. Salamagruppen tar emot 10-12-åringar och ungdomsgruppen Kipinä riktar sig till tonåringar. Ungdomsgruppen träffas en gång i månaden på lördagkvällar. Barngruppen Minnarit träffas varannan lördag förmiddag och Salama på lördagseftermiddagarna. Uppsala Suomi-koulu utgör sedan flera år tillbaka ett mycket populärt inslag i Rusukkis verksamhet. Ett 40-tal barn i åldrarna 6-16 år har deltagit i en eller flera av Suomi-koulus aktiviteter. Under 2018 träffades Minnaritgruppen 18 gånger, Salama 16 gånger gånger och Kipinä 10 gånger. Förutom dessa lördagsträffar arrangerades en hel del utflykter till badhus, Turbo aktivitetscentrum, lasergame etc. I början av 2018 fick Salama och Kipinä laga finsk mat tillsammans på Uppdrag:Köket i ledning av finsktalande Kaija Carlsson. Under våren gjordes en dagsutflykt till Furuvik. Under sommaren hölls ett dagläger med teaterlekstema. Vi provade på att ha två barngrupper efter ålder och hade rekordmånga deltagare (26 barn). 

Under 2018 har vi fortsatt att ha några av våra ungdomsmedlemmar från Kipinägruppen som assistenter i de yngre grupperna. På det sättet får de agera förebilder till de yngre och själva känna att de har nytta av sin finska. Ett mycket omtyckt inslag tycker både föräldrar och barn, samt de unga aktiva.

Verksamhet för vuxna och pensionärer finansierad med hjälp av kommunens förvaltningsområdespengar

*Seniorträffar har anordnats på Träffpunkt Storgatan 11 varje torsdag kl. 11-13. Det totala antalet deltagare har varit 34, av vilka mellan 18 och 24 har kommit till träffarna. Träffarna har en ledare som planerar programmet och framför allt detta har bidragit till att intresset för träffarna stadigt vuxit. Gruppen har bjudit in intressanta gäster, till exempel personal från Onnela som berättade om verksamheten på den finskspråkiga avdelningen, och en annan gäst som visat hur man gör små konstverk av natursnöre. Målning, musik och bingo har också ingått i programmet. Som tidigare har man firat högtider som påsk och jul med god mat och olika slags program, och en vårutflykt i form av en dagskryssning till Åland har anordnats. Träffarna är mycket populära och verksamheten når alltfler finsktalande äldre.

*Den finskspråkiga bokcirkeln, vår äldsta verksamhet, fortsatte under 2018 i Stadsbibliotekets lokaler. Antalet medlemmar var 10 och under 2018 träffades man 10 gånger: 18/1, 15/2, 15/3, 12/4, 24/5, 29/8, 26/9, 24/10 , 21/11 och 12/12. Böckerna som diskuterades under träffarna var Rosa Liksom: ”Everstinna”, Tove Jansson: ”Bulevardi”, Juha Hurmes:”Niemi”, Jenni Haukio:”Katso pohjoista taivasta”, Kaari Utrio: ”Hupsu rakkaus”, Heidi Köngäs: ”Sandra”, Eve Hietamies: ”Hammaskeiju”, Miika Nousiainen:”Juurihoito”, Pauliina Rauhala:”Taivaslaulu”, Anna-Leena Härkönen: ”Ihan ystävänä sanon” och Maaret Kallio: ”Inhimillisiä kohtaamisia”.

Övrigt  

*Under kommunens egen sverigefinska fest på Uppsala Konsert och Kongress den 8 december bidrog två av Suomi-koulus deltagare och även Pirjo Piispanen från vår styrelse genom att ordna pysselaktiviteter för barnen. Tuuli Uljas, även hon en styrelsemedlem, medverkade som moderator. Rusukki hade ett eget bord med material om våra verksamheter, och många besökare stannade där och ville veta mer om vad vi gör.

*En deltagare i Suomi-koulus Kipinä och två från Minnarit deltog i bibliotekets referensgrupp 2018 för finskspråkig barnlitteratur.

*Jarmo Lainio från utredningen Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk SOU 2017:91 var inbjuden talare på Rusukkis höstmöte.

*Styrelsen deltog i processen med Könönens konstverk Hiljainen vesi / Silent water som ska installeras på sin plats i stationsområdet i år. Vi har flera gånger påpekat att det finska namnet på konstverket ska finnas med synligt, inte enbart det engelska namnet.

*Före valet frågade vi de politiska partierna hur de såg på minoritetsfrågorna. Deras svar publicerades i Rusukkis blogg.

*Styrelsen har lyft flera problem under samråden och i några fall kunnat åstadkomma förbättringar:
-       - Styrelsen har under lång tid påpekat att vi inte vet hur situationen är för alla äldre som inte har plats på Onnela. Under 2018 startade äntligen en kartläggning som vi har kunnat följa under året. Kartläggningen ska vara färdig i 2019, och i maj kommer den att presenteras i ett öppet samråd för allmänheten i Uppsala.
-       - Rusukki har länge påtalat problemet att modersmålsundervisningen börjar så sent på höstterminen och äntligen fick vi gehör. Hösten 2018 behövde inget barn vänta mer än 2 veckor på start.
-       - Styrelsen har tagit upp modersmålslärarnas svåra arbetsvillkor och diskuterat frågan på flera samråd, en gång tillsammans med lärarnas representanter. De verkade nöjda med att ha blivit inbjudna till samrådet och att vi visat att vi stöder deras arbete och vill vara med om att förbättra deras villkor.
-       - Styrelsen har påpekat att en enspråkig svensktalande person anställts på Huvikumpu och diskuterat detta med den ansvariga tjänstemannen, som inte var medveten om saken men lovade följa upp den.
-       - Styrelsen har flera gånger lyft frågan om finskspråkig hemtjänst för äldre och frågan om kunskaper som merit när personal rekryteras.
-       - Vi har flera gånger hittat felaktigheter på kommunens hemsida beträffande minoritetsfrågor och vi måste ständigt bevaka denna.
-       - Styrelsen har i flera omgångar tagit upp frågan om hur anslaget för kultursatsningar ska användas så att det gagnar det finska språket. Vi har till exempel påpekat att det inte är lämpligt att bekosta ljusinstallationer utan någon koppling till det finska språket eller sverigefinsk kultur med dessa medel.
-         - Under våren 2018 skrev vi till Uppsala Region och tog upp avsaknaden (sedan flera år tillbaka i tiden) av lagstadgade samråd mellan Regionen och den sverigefinska befolkningen. Vi påpekade också att Regionen enligt Länsstyrelsens årsrapport 2017 endast använt 40 % av det statsanslag på 250 000 som de får för att de ingår i förvaltningsområdet för finska språket. Ett samråd anordnades till slut i höstas och vi trodde att vi äntligen fått gehör för vår sak. Efter det har inget hänt av det som utlovades på samrådet och vi har inte heller fått svar på de två brev som vi skickat till dem sedan dess. Skälet kan vara att det inte finns någon ansvarig person för minoritetsfrågor inom Regionen. Under 2019 måste vi fundera på hur vi ska gå vidare.

*Föreningen har en egen blogg, http://rusukki.blogspot.se/ och även en facebooksida, https://www.facebook.com/Rusukki, som uppdateras kontinuerligt och som utöver föreningsinformation också innehåller nyheter om andra finskspråkiga arrangemang i Uppsala med omnejd.

Från och med 2018 har det blivit möjligt att betala medlemsavgiften via swish. Numret är 1230 316 729


Lopuksi jäsenistön ikäjakautuma. Maksaneita jäseniä on tällä hetkellä 229.
 

Kommentit