RUSUKISTA
Uppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistys perustettiin keväällä 2010, kun Uppsalan kunta liittyi suomen kielen hallintoalueeseen.


Tavoitteenamme on edustaa Uppsalan ruotsinsuomalaista väestöä kunnan ja vähemmistön välisessä neuvonpidossa sekä edistää eri tavoin suomen kieltä ja kulttuuria Upplannissa. Pyrimme järjestämään suomenkielisiä kulttuuritapahtumia ja muuta toimintaa lapsille, nuorille, aikuisille ja eläkeläisille sekä tarjoamaan kohtaamispaikan kaikille suomen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille uppsalalaisille.


Sverigefinnarnas språk- och kulturförening i Uppsala grundades i början av våren 2010, när Uppsala kommun anslöt sig till det s k förvaltningsområdet för finska språket.

Vårt syfte är dels att representera den sverigefinska befolkningen i Uppsala i samråd med kommunen, dels att på olika sätt främja det finska språket och finsk kultur i Uppland. Vi strävar efter att ordna finskspråkiga kulturevenemang och annan verksamhet för barn, ungdomar, vuxna och äldre samt att erbjuda en mötesplats för alla som intresserar sig för finska och finsk kultur.

Ota yhteyttä! Ta kontakt!

rusukki@gmail.com


Liity sinäkin jäseneksi! 


Ilmoittautumislomake (pakollinen)

Maksuohjeet löytyvät lomakkeesta.


Jäsenhinnat:
Nuoret 18-25 vuotiaat ilmainen
Opiskelijat ja eläkeläiset 100kr/vuosi
Työssä käyvät 150kr/vuosi
Perheet 200kr/vuosi/perhe 

Bli medlem du också! 


Fyll i formuläret här (obligatoriskt)
Betalningsinstruktioner hittar du i formuläret.

Kostnad:
Unga 18-25 år utan kostnad

Studerande och pensionärer 100 kr/år
Arbetande 150 kr/år
Familjer 200 kr/år/familjJohtokunta/Styrelsen 2023

Puheenjohtaja/Ordförande

Iiris Pohjolainen

Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

Pirjo Piispanen

Sihteeri/Sekreterare

Minna Luukka

Rahastonhoitaja/Kassör

Anna Kotila-Ioannou
rusukki(at)gmail.com
Rusukki Org.nr: 802450-9484


Muut jäsenet:

Eila Sten
Else Puljava
Boglarka Straszer
Uppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistys (Rusukki)
Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Rusukin tavoite

Yhdistyksen tavoitteena on edustaa Uppsalan ruotsinsuomalaista väestöä kunnan ja vähemmistön välisessä neuvonpidossa sekä edistää eri tavoin suomen kieltä ja ruotsinsuomalaista kulttuuria Upplannissa. Pyrimme järjestämään suomenkielisiä kulttuuritapahtumia ja muuta toimintaa lapsille, nuorille, aikuisille ja eläkeläisille sekä tarjoamaan kohtaamispaikan kaikille suomen kielestä ja ruotsinsuomalaisesta kulttuurista kiinnostuneille uppsalalaisille.

Tärkeitä toimintamuotoja, joita pyrimme vahvistamaan ja edistämään vuoden 2024 aikana:

Lapset ja nuoret

    Esikouluikäisillä lapsilla on oikeus saada suomenkielistä toimintaa kokonaan tai olennaisin osin esikoulussa huolimatta siitä asuvatko lapset lähellä suomenkielistä esikoulua vai eivät. Toinen suomenkielinen osasto on suunnitteilla ja tulemme seuraamaan prosessia tarkasti. Tulemme myös vaatimaan aikaisemmin lopetetun, kerran viikossa pidetyn suomenkielisen toiminnan palauttamista, jotta kummankin suomenkielisen osaston ulkopuolelle jääville lapsille on tarjolla lisää tukea. Olemme saaneet siitä lupauksen aikaisemmin, mutta se ei ole toteutunut.

    Jatkamme keskustelua äidinkielen opetusajan pidentämistä viittaamalla lapsikonventioon, lasten oikeuteen tulla kuulluiksi neuvonpidoissa ja siihen, että nykyinen opetusaika on sekä tutkimuksen että Euroopan neuvoston asiantuntijoiden mukaan täysin riittämätön.

    Kunta tarjoaa nykyään kesätyötä suomenkielisille koululaisille, mutta pyrimme nostamaan esille mahdollisuuden käyttää nuorten ja opiskelijoiden suomen kielen taitoa muutenkin hyväksi esimerkiksi tarjoamalla työtä tuntipalkalla, kun kielitaitoisia työntekijöitä on liian vähän Balderin hoivaosastolla ti muualla.

    

 

Eläkeläiset

    Seuraamme Balder-hoivakodin toimintaa ja ennen kaikkea sitä, miten suomenkielisyys toteutuu siellä.

    Jatkamme Balderin ja oman eläkeläisryhmämme välistä yhteistoimintaa ja pyrimme sillä tavoin seuraamaan toimintaa vielä lähemmin kuin mikä on aikaisemmin ollut mahdollista.

    Jatkamme mahdollisuuksien mukaan Onnelassa jäljellä olevan suomenkielisen toiminnan seuraamista ja siitä tiedottamista.

    Myös Onnelan ja Balderin ulkopuolelle jäävillä suomenkielisillä vanhuksilla on lakimääräinen oikeus hoitoon ja hoivaan kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi, ja kaikkien vanhusten oikeuksia omaan kulttuuri-identiteettiin tulee vahvistaa. Seuraamme, mitä kunta tekee asian hyväksi ja ehdotamme parannuksia.

    Kannustamme kuntaa järjestämään eläkeläisille Ipad/tablettikurssin.

    Eri kunnissa on tarjottu palkanlisää suomenkielisille työntekijöille rekrytoinnin helpottamiseksi. Pyrimme viemään asiaa eteenpäin myös Uppsalassa.

 

Kaikenikäiset

    Tuomme aktiivisesti esille kansallisia vähemmistöjä koskevan työtä osana ihmisoikeustyötä.

    Tuemme suomen kielen vahvistamista eri tavoin, esimerkiksi edistämällä eri tyyppistä kulttuuritarjontaa  kaiken ikäisille.

    Haluamme nostaa suomen kielen statusta kunnassa ja alueella myös muilla tavoin. Suomen kielen taidon tulee olla meriittinä työnhaussa ja koulujen opintojen ohjaajien (SYV) tulee tiedottaa oppilaita kielitaidon merkityksestä ja suomen kielen hyödystä työmarkkinoilla.

    Pyrimme selvittämään, miten muut kuin neuvonpitoihin osallistuvat hallinnot (hoito- ja hoivahallinto (vanhustenhoidon lisäksi), työmarkkinahallinto, kaupunginrakennushallinto, sosiaalihallinto)  toteuttavat vähemmistölain määräyksiä omassa toiminnassaan.

    Seuraamme alueen ja kunnan tiedottamista vähemmistön oikeuksista eri kanavien kautta (kotisivut, muu tiedottaminen, virkailijat, kielipaketit jne). Olemme aikaisemmin kritisoineet kuntaa heikosta suomenkielisten tapahtumien tiedottamisesta. Seuraamme, miten se alkaa sujua nyt kun asiasta on keskusteltu ja pyydetty parannusta.

    Otamme vastaan yhdistyksen periaatteita tukevia jäsenaloitteita.

 

Miten toimimme käytännössä?

    Osallistumme kunnan, alueen ja lääninhallituksen neuvonpitoihin.

    Keräämme eri kysymyksistä (lapset, kulttuuri, eläkeläiset) kiinnostuneiden jäsenten mielipiteitä chattiryhmien kautta ja viemme niitä neuvonpitoihin.

    Lähetämme tarvittaessa kirjeitse kysymyksiä ja mielipiteitä neuvonpitoihin osallistuville virkamiehille ja poliitikoille.

    Osallistumme kunnan ja alueen vähemmistöjä koskeviin työryhmiin.

    Jatkamme omaa tiedottamistamme suomenkielisestä ja ruotsinsuomalaisuutta koskevasta toiminnasta Uppsalassa ja sen lähialueilla

    Oma tiedottaminen

- jäsenkirje
- kunnan ja Rusukin tiedotukset jäsenille sähköpostitse
- somen kautta (FB, Instagram ja Rusukin omat some-ryhmät)

- oman kotisivun/blogin kautta

- jäsenryhmien kautta, joissa tiedustelemme jäsenten toivomuksia ja keskustelemme uusista ideoista

 

Rusukin oma toiminta 

   Rusukin suositun suomenkielisen avoimen esikoulun, pienimpien lasten ja heidän huoltajiensa kohtauspaikan, toimintaa pyrimme entisestään vahvistamaan vuoden 2024 aikana. Avoin esikoulu on tärkeä myös tiedottamisessa, kun uudelle suomenkielisellä osastolle aletaan etsiä lapsia eri puolilta kaupunkia.

   Vuonna 2024 jatketaan myös perhekerho-toimintaa. Perhekerho kokoontuu kerran kuussa lauantaisin ja on avoin vauvoille ja tarhaikäisille lapsille sekä heidän vanhemmilleen ja isovanhemmilleen.

   Uppsalan Suomi-koulun toimintaa pyritään jatkamaan ja vahvistamaan. Lapsiluvut kasvavat jatkuvasti ja toiminta on hyvin suosittua. Suomi-koulun toiminta on keskeistä kun pyrimme edistämään suomen kielen yleistymistä lasten, nuorten ja tulevien nuorten aikuisten keskuudessa.

   Suomi-koulun Salama ja Kipinä-ryhmät ovat Rusukin vahvimmat nuoriin suuntautuvat satsaukset. Innostamme jatkossakin Kipinän nuoria osallistumaan vetäjinä muiden Suomi-koulun ryhmien toimintaan.

   Viikottaiset eläkeläistapaamiset Storgatanilla ovat hyvin tärkeä ja jatkuvasti kasvava osa Rusukin toimintaa. Pyrimme varmistamaan, että tapaamiset voivat jatkua ja toiminnot monipuolistua vuoden 2024 aikana.

   Tällä hetkellä kirjastossa toimii kaksi suomenkielistä lukupiiriä. Kirjasto on valmis perustamaan vielä yhden lukupiirin, jos lisää halukkaita ilmaantuu.Tiedotamme tästä mahdollisuudesta omien kanaviemme kautta.

   Vuonna 2024 pyrimme jatkamaan erilaisten kulttuuritapahtumien järjestämisiä Uppsalassa kaiken ikäisille. 


 
Kommentit