RUSUKISTA
Uppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistys perustettiin keväällä 2010, kun Uppsalan kunta liittyi suomen kielen hallintoalueeseen.


Tavoitteenamme on edustaa Uppsalan ruotsinsuomalaista väestöä kunnan ja vähemmistön välisessä neuvonpidossa sekä edistää eri tavoin suomen kieltä ja kulttuuria Upplannissa. Pyrimme järjestämään suomenkielisiä kulttuuritapahtumia ja muuta toimintaa lapsille, nuorille, aikuisille ja eläkeläisille sekä tarjoamaan kohtaamispaikan kaikille suomen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille uppsalalaisille.


Sverigefinnarnas språk- och kulturförening i Uppsala grundades i början av våren 2010, när Uppsala kommun anslöt sig till det s k förvaltningsområdet för finska språket.

Vårt syfte är dels att representera den sverigefinska befolkningen i Uppsala i samråd med kommunen, dels att på olika sätt främja det finska språket och finsk kultur i Uppland. Vi strävar efter att ordna finskspråkiga kulturevenemang och annan verksamhet för barn, ungdomar, vuxna och äldre samt att erbjuda en mötesplats för alla som intresserar sig för finska och finsk kultur.

Ota yhteyttä! Ta kontakt!

rusukki@gmail.com


Liity sinäkin jäseneksi! 


Ilmoittautumislomake (pakollinen)
Maksuohjeet löytyvät lomakkeesta.


Jäsenhinnat:
Nuoret 18-25 vuotiaat ilmainen
Opiskelijat ja eläkeläiset 100kr/vuosi
Työssä käyvät 150kr/vuosi
Perheet 200kr/vuosi/perhe 

Bli medlem du också! 


Fyll i formuläret här (obligatoriskt)
Betalningsinstruktioner hittar du i formuläret.

Kostnad:
Unga 18-25 år utan kostnad

Studerande och pensionärer 100 kr/år
Arbetande 150 kr/år
Familjer 200 kr/år/familjJohtokunta/Styrelsen 2021

Puheenjohtaja/Ordförande
Suvi Kokko

Varapuheenjohtaja/Vice ordförande
Pirjo Piispanen

Sihteeri/Sekreterare
Lotta Lauronen 

Rahastonhoitaja/Kassör
Minttu-Maria Martikainen

Muut jäsenet:
Beate Hyttinen Lindgren
Eila Sten
Else Puljava
Leena Huss
Päivi Kiviaho
Tuuli Uljas


Uppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistys (Rusukki))

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

 

Rusukin tavoite

Yhdistyksen tavoitteena on edustaa Uppsalan ruotsinsuomalaista väestöä kunnan ja vähemmistön välisessä neuvonpidossa sekä edistää eri tavoin suomen kieltä ja ruotsinsuomalaista kulttuuria Upplannissa. Pyrimme järjestämään suomenkielisiä kulttuuritapahtumia ja muuta toimintaa lapsille, nuorille, aikuisille ja eläkeläisille sekä tarjoamaan kohtaamispaikan kaikille suomen kielestä ja ruotsinsuomalaisesta kulttuurista kiinnostuneille uppsalalaisille.

 

Tärkeitä toimintamuotoja, joita pyrimme vahvistamaan ja edistämään vuoden 2021 aikana


Lapset ja nuoret

• Olemme vaatineet, että koulutushallinto olisi proaktiivisempi lasten lakimääräisiä oikeuksia koskevissa kysymyksissä. Hallinto on meidän mielestämme usean vuoden ajan ollut passiivinen, mutta nyt sieltä on luvattu, että tilanne paranee. Tulemme seuraamaan tarkoin lupauksen toteutumista.

• Haluamme, että kunta tekee aloitteen kansallisia vähemmistöjä koskevasta teemakuukaudesta Uppsalan kouluissa.

 

Eläkeläiset

• Seuraamme lakisääteisen vanhusten hoito-ja hoivakodin siirtämistä kunnan alaisuuteen.

• Yritämme edistää Balderin ja oman eläkeläisryhmämme välistä yhteistoimintaa, jota meille on ehdotettu kunnan ja Balderin johdon taholta tämän vuoden alussa. Pyrimme sillä tavoin seuraamaan alkavaa toimintaa vielä lähemmin kuin mikä oli mahdollista Onnelassa.

• Jatkamme mahdollisuuksien mukaan Onnelassa jäljellä olevan suomenkielisen toiminnan seuraamista ja siitä tiedottamista.

• Myös Onnelan ja Balderin ulkopuolelle jäävillä suomenkielisillä vanhuksilla on lakimääräinen oikeus hoitoon ja hoivaan kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi, ja kaikkien vanhusten oikeuksia omaan kulttuuri-identiteettiin tulee vahvistaa. Seuraamme, mitä kunta tekee asian hyväksi alulle pannun vanhusten ja henkilökunnan kartoituksen perusteella.

 

Kaikenikäiset

• Teemme kunnan vähemmistöpolitiikasta aktiivisesti MR-kysymyksen.

• Tuemme suomen kielen vahvistamista eri tavoin.

• Edistämme erityyppistä kulttuuritarjontaa kaikenikäisille.

• Seuraamme, miten alue (region) ja kunta tiedottavat vähemmistön oikeuksista (kotisivut, muu tiedottaminen esim. virkailjoitten kautta, kielipaketin avulla jne)

• Haluamme nostaa suomen kielen statusta kunnassa ja alueella (suomen kieli meriittinä työnhaussa, suomenkielinen kesätyö nuorille, opinnonohjaaja tiedottaa nuorille kielen hyödystä ym).

• Pyrimme toteuttamaan jäsenaloitteita, jotka tukevat yhdistyksen periaatteita

• Jatkamme omaa tiedottamistamme suomenkielisestä ja ruotsinsuomalaisuutta koskevasta toiminnasta ja Uppsalassa ja sen lähialueilla.

 

Miten toimimme käytännössä?

• Osallistumme kunnan, alueen ja lääninhallituksen neuvonpitoihin.

• Osallistumme kunnan ja alueen vähemmistöjä koskeviin työryhmiin.

• Oma tiedottaminen:

-jäsenkirje

-kunnan ja Rusukin tiedotukset jäsenille sähköpostitse

-somen kautta (FB, Instagram ja Rusukin omat some-ryhmät)

-järjestämällä jäsenryhmiä, joissa tiedustelemme jäsenten toivomuksia ja keskustelemme uusista ideoista

 

Oma toiminta 2021

• Rusukin suomenkielisen pienten lasten ja heidän huoltajiensa kohtauspaikan, avoimen esikoulun, suosittua toimintaa pyritään entisestään vahvistamaan vuoden 2021 aikana. Pidämme avointa esikoulua tärkeänä myös informaation levityksessä, kun uudelle suomenkielisellä osastolle aletaan etsiä lapsia eri puolilta kaupunkia.

• Uppsalan Suomi-koulun toimintaa pyritään jatkamaan ja vahvistamaan, koska lapsiluvut ovat kasvaneet jatkuvasti ja toiminta on hyvin suosittua. Suomi-koulun toiminta on keskeistä, kun pyrimme edistämään suomen kielen yleistymistä lasten, nuorten ja tulevien nuorten aikuisten keskuudessa.

• Suomi-koulun Salama ja Kipinä -ryhmät ovat Rusukin vahvimmat nuoriin suuntautuvat satsaukset. Innostamme Kipinän nuoria jatkossakin osallistumaan vetäjinä muiden Suomi-koulun ryhmien toimintaan.

• Viikottaiset eläkeläistapaamiset Storgatanilla ovat hyvin tärkeä ja kasvava osa Rusukin toimintaa. Pyrimme varmistamaan, että nämä suositut tapaamiset voivat jatkua ja toiminnot monipuolistua vuoden 2021 aikana.

• Yksi suomenkielinen lukupiiri on ollut toiminnassa yhdistyksemme perustamisesta lähtien, ja muutama vuosi sitten aloitettiin toinen, Feministinen lukupiiri. Kirjasto on valmis perustamaan vielä yhden lukupiirin, jos lisää halukkaita ilmaantuu. Tiedotamme tästä mahdollisuudesta omien kanaviemme kautta.

• Juhlavuosi! Pidämme tänä vuonna jollain tavoin kolminkertaiset 10-vuotisjuhlat. Viime vuonna Rusukki täytti 10 vuotta, mikä jäi koronan tähden juhlimatta. Suomi-koulu ja Rusukin eläkeläistoiminta täyttävät 10 vuotta tänä vuonna. Myös viime vuoden ruotsinsuomalaisten kulttuurijuhla siirtyi vuodelle 2021 ja on vielä juhlimatta.


 Uppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistyksen säännöt
(Päivitetty 18.4.2020)
§1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Uppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistys, ruotsiksi Sverigefinnarnas språk- och kulturförening i Uppsala, ja sen kotipaikkakunta on Uppsala.

§2 Tarkoitus
Yhdistyksen tavoitteena on edustaa Uppsalan ruotsinsuomalaista väestöä kunnan ja vähemmistön välisissä neuvonpidoissa sekä edistää eri tavoin suomen kieltä ja suomenkielistä kulttuuria Upplannissa. 

Yhdistys on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.

§3 Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen henkilö, joka sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä. Yhdistys on velvollinen pitämään jäsenistään luetteloa. Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi.

§4 Jäsenmaksut
Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuotuisen jäsenmaksun, jonka kohottamisesta seuraavaksi toimintavuodeksi päättää yhdistyksen vuosikokous. Johtokunnan päätöksellä voidaan jäsenmaksua laskea toimintavuoden aikana.

§5 Jäsenyyden päättyminen
Jäsen, joka rikkoo näitä sääntöjä tai joka toiminnallaan aiheuttaa yhdistykselle tai sen pyrkimyksille vahinkoa, voidaan johtokunnan ja yhdistyksen kokouksen esityksestä erottaa yhdistyksen jäsenyydestä. Erottamisesityksestä on johtokunnan ilmoitettava asianomaiselle vähintään viikkoa ennen sitä kokousta, jossa erottamisesta päätetään, Jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta, katsotaan yhdistyksestä eronneeksi.

§6 Yhdistyksen päätäntäelimet
Yhdistyksen päätäntäelimet ovat yhdistyksen kokous ja johtokunta. 

§7 Toiminta- ja tilivuosi
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös sekä talouteen ja hallintoon liittyvät asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille hyvissä ajoin ennen vuosikokousta. Valitun tilintarkastajan tulee olla hyvin perillä yhdistyksen taloudenhoidosta ja hallinnosta. Tilintarkastajalla ei saa olla esteellisyyttä riippumattoman tilintarkastuksen toimittamiseen.

§8 Yhdistyksen kokous

1.      Yhdistyksessä käyttävät päätäntävaltaa sen jäsenet yhdistyksen kokouksissa, Yhdistyksen kokous pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti johtokunnalta saman asian käsittelemistä varten. Yhdistyksen vuosikokous pidetään ennen 31. maaliskuuta. 

2.      Äänivallan käyttö kokouksessa. Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus ainoastaan yhdistyksen jäsenillä. Kunniajäsenillä on kokouksissa läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus. Yhdistyksen kokouksessa tehdään päätökset yksinkertaisella ääntenenemmistöllä paitsi niissä kysymyksissä, joiden käsittelystä on määrätty toisin näissä säännöissä. Äänestys suoritetaan avoimena, ellei joku kokouksen osanottaja vaadi suljettua äänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Äänioikeutta ei yhdistyksen kokouksissa voi käyttää valtakirjalla.

3.      Kokouskutsu. Kutsu yhdistyksen kokoukseen on toimitettava jäsenille edellisen vuosikokouksen määrittelemällä tavalla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat.

4.   Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

1.     Läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeudesta päättäminen 
2.     Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta 
3.     Kokouksen sääntöjenmukaisuus 
4.     Kokouksen työjärjestys 
5.     Johtokunnan toimintakertomuksen hyväksyminen 
6.     Yhdistyksen tilinpäätöksen ja tilintarkastajien siitä antaman lausunnon esitteleminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle
7.     Seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma
8.     Jäsenmaksun kohottaminen seuraavaksi vuodeksi. Jos johtokunta katsoo aiheelliseksi, se voi johtokunnan päätöksellä laskea jäsenmaksua seuraavalle vuodelle
9.     Yhdistyksen puheenjohtajan, johtokunnan varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta
10.  Kahden tilintarkastajan valinta 
11.  Vaalivaliokunnan valinta 
12.  Johtokunnan muut kokoukselle esittämät asiat
13.  Jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat

     5.      Aloitteet. Jäsenaloitteet ja -asiat on ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle kolme (3) viikkoa ennen   
           kokousta.

§9 Johtokunta

1.  Tehtävät. Yhdistyksen toimeenpaneva elin on johtokunta.
2.  Jäsenet. Johtokuntaan kuuluvat yhdistyksen puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) jäsentä, joiden keskuudesta johtokunta valitsee yhden tai useamman varapuheenjohtajan. 
3.  Koollekutsuminen. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai, tämän ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä vaatii sitä. 
4.  Päätösvaltaisuus. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä

§ 10 Nimenkirjoittajat.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa, siis kaksi henkeä yhdessä. Yhdistys nimeää yhden (1) johtokunnan jäsenen kirjoittamaan nimen sihteerin asemesta. Johtokunta voi myös antaa jollekulle oikeuden kirjoittaa yhdistyksen nimi tiettyjen asioiden, kuten taloudenhoidon osalta.

§ 11 Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä täytyy kulua vähintään yksi kuukausi. Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että vähintään neljä viidesosaa (4/5) läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä äänestää purkamisen puolesta.

Kommentit