"Suomeksi"-otsikko hävinnyt Uppsalan kunnan kotisivulta!

Kirjoitimme eilen kuntaan ja valitimme siitä, että suomenkielisiä sivuja on nykyään vaikea löytää kunnan kotisivulta, aikaisempi "Suomeksi"-otsikko on kadonnut sieltä. Tässä kirjeemme:

Till de ansvariga för webbredaktionen, Uppsala kommun

Uppsala är en del av förvaltningsområdet för finska språket, och sedan 2010 har vi Uppsalas finsktalande lätt kunnat hitta information om och på finska språket genom att klicka på ”Suomeksi” i övre menyn på kommunens hemsida. Nu är den rubriken borttagen och kvar finns den engelskspråkiga rubriken ”Language”. Klickar man på den, kan man bland en lång rad språk hitta rubriken "Suomeksi", och på det sättet till slut komma till de finska sidorna. Första sidan visar således inte längre att finska enligt lagen är ett officiellt myndighetsspråk i Uppsala, vilket vi anser är mycket olyckligt. 

För att minoritetslagen ska kunna förverkligas krävs att de finskspråkiga informeras om rätten att kunna använda finska. Nyckelfunktioner i den kommunala förvaltningen är i detta sammanhang kommunens växel och hemsidan där det ska lämnas information på finska. Om dessa funktioner inte fungerar klarar inte kommunen skyldigheten att informera i enlighet med minoritetslagens 3 §. Att välja en modell där enskilda förutsätts kunna engelska för att kunna hitta information som kommunen har en lagstadgad skyldighet att ge är inte acceptabelt. Det är svårt att förstå varför kommunen nu efter flera år väljer en annan modell. Finskan är i detta sammanhang inte att jämställa med övriga språk som finns under ”Language”.

Därför ber vi nu om samråd med de ansvariga för kommunens informationspolicy för att kunna föra fram vår åsikt och få finskan åter direkt synlig på hemsidan. Här åberopar vi finsktalande kommuninvånare vår rätt enligt minoritetslagens 5 § - rätten till inflytande och samråd i frågor som direkt berör oss och vårt språk.
Uppsala den 18 februari 2015
Rusukki - Sverigefinländarnas språk- och kulturförening i Uppsala 

Leena Huss, ordförande                        Anna Pilvinen, viceordförande


______________________________________________________
Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724)
·      § 3 Förvaltningsmyndigheter ska när det behövs på lämpligt sätt informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt denna lag
·      5 § Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor     Vastaus tuli nopeasti:


Till Rusukki - Sverigefinländarnas språk- och kulturförening i Uppsala
Hej,
Tack för synpunkter om tillgängligheten till finska sidor på Uppsala kommuns webbplats, uppsala.se.
I syfte att göra första sidan så enkel och tydlig som möjligt för användarna, har vi valt att hålla nere antalet val som behöver göras för att komma till det innehåll man egentligen söker, genom att gruppera innehållet i ett fåtal "större" grupperingar (Boende och trafik, Skola och förskola etc) och benämna de olika grupperna/ingångarna med lättbegripliga rubriker.
På så sätt valde vi att gruppera ingången till sidor på olika språk under en rubrik -" Language".
Finska språket har en särställning, i och med att kommunen är finskt förvaltningsområde, och vi är medvetna om att detta kan innebära särskilda behov för åtkomsten till det finska innehållet.
Vi arbetar med webbplatsen utifrån användarnas behov, och när vi nu fått dessa signaler från er kommer vi att titta på hur vi kan lösa det på bästa sätt, så att det ska vara enkelt för Uppsalas finsktalande att hitta sin information på uppsala.se. Jag återkommer till er i detta ärende.

Med vänliga hälsningar
Maria Aulén Thomsson

MARIA AULÉN THOMSSON
webbstrateg & informationsstrateg
staben för kommunikation
kommunledningskontoret

Kommentit