Nytt förslag: Modersmålspedagogerna blir kvar för barn med ett nationellt minoritetsspråk!


Med anledning av Uppsala kommuns genomlysning av modersmålsstödet har Rusukki haft extra samråd med kommunen om finskan i förskolan. Kommunen har efter våra påtryckningar ändrat sig vad beträffar minoritetsspråken. I det nya förslaget till beslut som ska behandlas i utbildningsnämnden 1 juni står det så här om minoritetsspråken:

"Nationella minoritetsspråk
Vad gäller de nationella minoritetsspråken anges i läroplanen att förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket främjas särskilt. Teamet med uppgift att ge stöd till personalen får därför ett uttalat uppdrag att säkerställa att alla förskolor får kunskap om detta ansvar. Barn som tillhör någon av minoriteterna har rätt till stöd av modersmålspedagog på sitt språk. Förskolläraren ska beställa stödet och stödet ska utgå från förskolans planering.
Uppsala kommun är förvaltningsområde för finska. Det innebär ett ansvar att erbjuda barn plats i barnomsorg där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska. Sådan verksamhet erbjuds på Hällby förskola."

Vi har även lyft frågan om alla barns rätt till stöd i sitt modersmål, i form av en pedagog som kan språket och kulturen, tyvärr utan att få gehör.

Läs hela förslaget HÄR

Kommentit