Uppsalan yliopisto haluaa lopettaa kansallisten vähemmistöjen tutkimusyksikön - Vähemmistöyhdistykset vastustavat


Rusukki ja muiden kansallisten vähemmistöjen edustajayhdistykset vastustavat kansallisten vähemmistöjen tutkimusyksikön lopettamista Uppsalassa

Hiljattain tuli tietoomme, että Uppsalan yliopisto aikoo lopettaa maan ainoan tutkimusyksikön missä tutkitaan kaikkia kansallisia vähemmistöjä. Tieto on erittäin harmillinen aikana kun kaikkialla yhteiskunnassa tarvitaan lisää tietoa kansallisista vähemmistöistä, syrjäytymisen ja eriarvoisuuden ehkäisemiseksi ja jotta lapsilla ja nuorilla olisi paremmat mahdollisuudet oman kielen ja kulttuurin kehittämiseen kuin mitä aikaisemmilla vähemmistösukupolvilla on ollut. 

Yhdessä saamelaisten, juutalaisten, romanien ja tornionjokilaaksolaisten edustajayhdistysten kanssa olemme lähettäneet kirjeen Uppsalan yliopiston rehtorille, jossa toivomme että Uppsalan yliopisto pikemminkin vahvistaisi vähemmistötutkimusta ja että yliopisto noudattaisi lakia neuvonpidoista vähemmistöjen kanssa kun viranomainen tekee päätöksiä, jotka vaikuttavat kansallisiin vähemmistöihin. 

/Rusukin johtokunta

Till Rektor Anders Hagfeldt 2021-11-25

Uppsala universitet

Med kopia till historisk-filosofiska fakultetsnämnden

Undertecknade – organisationer som representerar judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar och arbetar för nationella minoritetsrättigheters förverkligande – har tagit del av uppgifter som tyder på att enheten för minoritetsstudier vid Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet, riskerar att läggas ner. Om det blir verklighet är det en mycket olycklig utveckling i en tid då allmänhetens kunskaper om de nationella minoriteterna är förhållandevis dåliga och hat och trakasserier mot romer, judar, samer med flera snarare ökar än minskar i samhället. Mer forskning och undervisning behövs för att råda bot på detta. Ett stort behov finns att erbjuda forskningsbaserad kunskap inom området till myndigheter, pedagoger, minoritetsföreningar och andra. Hugo Valentin-centrum är för övrigt en enhet inom universitetet, som tagit den tredje uppgiften på extra stort allvar genom seminarier och föreläsningar för allmänheten. Läggs den enda enheten i landet med sammanhållen forskning om nationella minoriteter ner, är det både uppseendeväckande och olyckligt.

Vi är också medvetna om att universitetet som statlig myndighet har en skyldighet att samråda med de nationella minoriteterna när det gäller ärenden som berör dem (se bilaga). Detta är en sådan fråga. Universitetet ligger också i en kommun som hör till det så kallade förvaltningsområdet för finska språket och både sverigefinnarna och de övriga nationella minoriteterna i kommunen/regionen (judar, romer, samer och tornedalingar) har rätt att bli hörda och uttrycka sin mening när det gäller sådana frågor. Vi har inte fått göra det och känner oss maktlösa.

Därför vill vi nu vädja till universitetsledningen att låta den viktiga forskningen och undervisningen om nationella minoriteter finnas kvar och stärkas. Det vore extra viktigt, när det år 2022 har gått 100 år sedan grundandet av Statens rasbiologiska institut, att visa att utvecklingen går framåt. Vi önskar att universitetet skulle uppmärksamma detta med en minnesdag i stället för att lägga ner viktig undervisning och forskning om de minoriteter som av rasbiologerna stämplades som mindervärdiga människor.

Judiska Centralrådet

Frantzwagner Sällskapet - Sinti Kettanepa

Romano Paso

Samiska föreningen i Uppsala

Svenska Tornedalingars Riksförbund - Tornionlaaksolaiset

Sverigefinländarnas delegation

Sverigefinnarnas språk- och kulturförening i Uppsala


BILAGA

Marie Hagsgårds epostbrev till dekan Erik Lindberg och jur.stud. Dennis Kronholm 21-11-11

Ang. Hugo Valentin-centrum

Tack, för att jag fick del av denna viktiga information.

Jag är ordförande i Europarådets Expertkommitté för ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Expertkommittén har inlett sin 5:e granskning av Sverige och räknar med att besöka Sverige sommaren 2022 eller tidig höst.

En av de saker expertkommittén granskar är hur Sverige lever upp till artikel 12.1 i konventionen som behandlar utbildning och forskning. Där anges att åtgärder på utbildnings- och forskningsområdet bör vidtas för att främja kunskapen om sina nationella minoriteters liksom om majoritetens kultur, historia, språk och religion. Min bedömning är att denna bestämmelse har stor betydelse i Sverige där kunskapsnivån är förhållandevis låg om våra nationella minoriteter och deras kultur, historia, språk och religion. Mot den bakgrunden låter det oroväckande att Uppsala universitet i egenskap av statlig myndighet överväger att lägga ned ett kunskapscentrum med forskning, kunskap och kompetens om nationella minoriteters rättigheter, historia och identitet.

Innan några beslut fattas i frågor som berör de nationella minoriteterna; Judar, Romer, Sverigefinnar, Tornedalingar och urfolket Samerna, har de rätt att ha möjlighet till inflytande enligt §5 Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen). Minoritetslagen gäller för alla svenska myndigheter (det allmänna). Det inflytande som avses i § 5 ska ses i ljuset av innehållet i artikel 15 ramkonventionen som anger att det är frågan om ett effektivt deltagande i beslut för de nationella minoriteterna. Vad detta innebär har vi i expertkommittén kommenterat i många av våra rapporter. Det handlar om ett substantiellt inflytande som gör att personer som tillhör de nationella minoriteterna kan ställa sig bakom beslutet.

Jag hoppas och tror att Uppsala universitet kommer kunna nå fram till ett sådant beslut.

Med vänlig hälsning

Marie B. Hagsgård

Ordförande i Europarådets rådgivande expertkommitté om Ramkonventionen förskydd av nationella minoriteter

Tel. 0708 20 75 17 

Kommentit